Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk dotycz帷 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Zamknij
Regulamin sklepu iCOMP Biznes

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.biuropro.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dost瘼ny pod adresem internetowym www.biuropro.pl prowadzony jest przez firm iCOMP.pl . Juszczyk i J. Padula Spó趾a Jawna z siedzib w Dzier穎niowie, kod pocztowy 58-200, ul. Diorowska 24, telefon: 74 645 99 57 , e-mail: biuro@icompbiznes.pl, NIP 882-201-47-36, REGON 020326482, wpisany do Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia-Fabrycznej we Wroc豉wiu, IX wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000259777.

 2. Niniejszy regulamin stosuje si do umów zawieranych poprzez stron internetow www.biuropro.pl.

 3. Definicje:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dost瘼ny pod adresem www.biuropro.pl.

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 3. Sprzedawca – iCOMP.pl . Juszczyk i J. Padula Spó趾a Jawna z siedzib w Dzier穎niowie, kod pocztowy 58-200, ul. Diorowska 24, telefon: 74 645 99 57, e-mail: biuro@icompbiznes.pl, NIP 882-201-47-36, REGON 020326482, wpisany do Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Wroc豉wia-Fabrycznej we Wroc豉wiu, IX wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000259777.

 4. Kupuj帷y – osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi您uj帷e tak瞠 osoba fizyczna posiadaj帷a ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, która korzysta z us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Sprzedawc,

 5. Formularz zamówienia – dost瘼ny w Sklepie internetowym formularz, umo磧iwiaj帷y Kupuj帷emu z這瞠nie Zamówienia i jego realizacj bez konieczno軼i zak豉dania Konta,

 6. Zamówienie – o鈍iadczenie woli Kupuj帷ego, stanowi帷e ofert zawarcia umowy sprzeda篡 Produktu ze Sprzedawc,

 7. Umowa sprzeda篡 – umowa sprzeda篡 Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za po鈔ednictwem Sklepu internetowego w j瞛yku polskim,

 8. Produkt – dost瘼na w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, b璠帷a przedmiotem umowy sprzeda篡 pomi璠zy Kupuj帷ym a Sprzedawc,

 9. Produkt Specjalny – dost瘼na w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, b璠帷a przedmiotem umowy sprzeda篡 pomi璠zy Kupuj帷ym a Sprzedawc, która za wzgl璠u na swoje indywidualne w豉軼iwo軼i (np. dost瘼no嗆 wy陰cznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzeda篡,

 10. Koszyk – wirtualne narz璠zie, umo磧iwiaj帷e Kupuj帷emu agregacj wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich warto軼i. Podczas wyboru Produktów, Kupuj帷y mo瞠 dowolnie zarz康za zawarto軼i koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

 11. Promocja – 軼i郵e okre郵ony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, b璠帷e przedmiotem umowy sprzeda篡 pomi璠zy Kupuj帷ym a Sprzedawc,

 12. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzaj帷y zakup Produktu,

 13. Za陰cznik nr 1 – do陰czony do Regulaminu dokument umo磧iwiaj帷y odst徙ienie od umowy, o którym mowa w §7,

 1. Us逝gi 鈍iadczone drog elektroniczn przez Sprzedawc polegaj na:

a) umo磧iwieniu zawarcia Umowy sprzeda篡 poprzez wype軟ienie Formularza zamówienia,

c) prowadzeniu Newslettera.

 1. W Sklepie Internetowym mog by organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz帷ych promocji decyduje Sprzedawca, podaj帷 je do wiadomo軼i publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 2. Og這szenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególno軼i ich opisy, parametry techniczne i u篡tkowe oraz ceny, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 3. Do skutecznego z這瞠nia zamówienia w sklepie internetowym www.biuropro.pl, niezb璠ny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kart graficzn obs逝guj帷 rozdzielczo軼i 800x600 i 256 kolorów oraz przegl康arka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a tak瞠 klawiatura lub inne urz康zenie wskazuj帷e, umo磧iwiaj帷e poprawne wype軟ienie formularzy elektronicznych.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰cza ani ogranicza jakichkolwiek praw Kupuj帷ego b璠帷ego jednocze郾ie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przys逝guj帷ych mu na mocy bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepisów prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy.

§2. WARUNKI ZΜ浩NIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupuj帷y obowi您any jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowi您uj帷ym prawem, zasadami wspó鹵ycia spo貫cznego oraz dobrymi obyczajami, maj帷 na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw w豉sno軼i intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzeda na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wszystkie Produkty dost瘼ne w Sklepie internetowym s oryginalne, fabrycznie nowe (chyba, 瞠 wyra幡ie zaznaczono inaczej), wolne od wad oraz zgodne z obowi您uj帷ymi standardami i wymaganiami.

 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, mo積a sk豉da 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob.

 5. Warunkiem koniecznym do skutecznego z這瞠nia oraz zrealizowania Zamówienia jest wype軟ienie przez Kupuj帷ego dost瘼nego na stronie Sklepu formularza oraz przes豉nie go do Sklepu internetowego.

 6. W przypadku Produktów Specjalnych dost瘼nych na indywidualne zamówienie, Sprzedaj帷y mo瞠 za膨da od Kupuj帷ego wp豉ty zaliczki w wysoko軼i 50% warto軼i zamawianego Produktu przed przyst徙ieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedaj帷ego.

 7. Potwierdzenie z這瞠nia oraz przyj璚ia do realizacji Zamówienia zostanie przes豉ne Kupuj帷emu przez Sprzedawc w formie wiadomo軼i e-mail.

 8. Umow sprzeda篡 traktuje si jako zawart z chwil otrzymania przez Kupuj帷ego wiadomo軼i e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.

 9. Zamówienia przekazane do realizacji mog by anulowane przez Kupuj帷ego do momentu wysy趾i towaru. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupuj帷ego, prawo to przys逝guje mu do momentu potwierdzenia przyj璚ia do realizacji. Przepis ten dotyczy wy陰cznie Kupuj帷ych b璠帷ych jednocze郾ie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku pozosta造ch Kupuj帷ych Zamówienia nie mog by anulowane.

 10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysy趾i) wynosi do 2 do 5 dni roboczych. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest ka盥orazowo ustalany z Kupuj帷ym.

 11. Kupuj帷y informowany jest o braku dost瘼no軼i produktów, w zwi您ku z czym mo瞠 wyrazi zgod na wyd逝瞠nie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnowa z zamówionego Produktu albo z ca這軼i Zamówienia. W przypadku braku dost瘼no軼i produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupuj帷ym, przy czym wynosi 鈔ednio do 3-7 dni roboczych, a w przypadku Produktów Specjalnych – nawet do 25 dni roboczych.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, je瞠li Kupuj帷y pomimo wezwania nie uzupe軟i w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PxTNO列I

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyra穎ne s w polskich z這tych i s cenami brutto, zawieraj wszystkie sk豉dniki, w tym podatek VAT oraz c豉. Ceny nie zawieraj jednak ewentualnych kosztów dostawy, które s wskazywane w trakcie sk豉dania Zamówienia.

 2. Do ka盥ego Zamówienia do陰czany jest Dowód zakupu.

 3. Kupuj帷y nie b璠帷y osob fizyczn, w celu realizacji Zamówienia upowa積ia Sprzedawc do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Kupuj帷y mo瞠 wybra jeden z nast瘼uj帷ych sposobów p豉tno軼i za zamówione Produkty:

 1. p豉tno嗆 przy odbiorze osobistym,

 2. p豉tno嗆 przelewem zwyk造m lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

 3. p豉tno嗆 kart p豉tnicz

 4. p豉tno嗆 internetowa PayU

 5. p豉tno嗆 za pobraniem.

 1. Wyboru p豉tno軼i dokonuje Kupuj帷y podczas sk豉dania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu p豉tno軼i, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysy豉ne s w momencie zaksi璕owania 100% 鈔odków pieni篹nych na koncie Sprzedawcy.

 3. W przypadku wybrania sposobu p豉tno軼i, o których mowa w pkt 4 c), d) niniejszego paragrafu, Produkty s wysy豉ne w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% warto軼i Zamówienia.

 4. W przypadku wybrania sposobu p豉tno軼i, o którym mowa w pkt 3 e) niniejszego paragrafu, Produkty s wysy豉ne niezw這cznie, nie pó幡iej ni 48 godzin po z這瞠niu Zamówienia przez Kupuj帷ego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dost瘼ny jest w magazynie).

 5. W przypadku wyboru sposobu p豉tno軼i, o których mowa w pkt 4 b), c), d) niniejszego paragrafu, je瞠li Kupuj帷y nie dokona p豉tno軼i w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulowa Zamówienie, informuj帷 o tym Kupuj帷ego drog mailow lub telefoniczn.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia z這穎ne przed wej軼iem w 篡cie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane b璠 na zasadach obowi您uj帷ych w momencie ich sk豉dania.

 7. Powy窺zy przepis nie dotyczy Produktów obj皻ych jak彗olwiek form promocji lub wyprzeda篡, je瞠li dosz這 do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezw這cznie Kupuj帷ego o wyczerpaniu zapasów, a Kupuj帷y mo瞠 naby zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnowa ze z這穎nego Zamówienia lub jego cz窷ci.

 8. W przypadku Klientów nie b璠帷ych jednocze郾ie konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów p豉tno軼i, w tym tak瞠 do wprowadzenia wymogu dokonania przedp豉ty.

§4. DOSTAWA

 1. Kupuj帷y mo瞠 wybra nast瘼uj帷e sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 1. odbiór osobisty zamówionych Produktów w jednym ze sklepów iCOMP.pl,

 2. dostarczenie Produktów na adres Kupuj帷ego podany podczas sk豉dania Zamówienia przez firm kuriersk,

 3. dostarczenie Produktów na adres Kupuj帷ego podany podczas sk豉dania Zamówienia przez Poczt Polsk.

 1. Adres dostarczenia przesy趾i podawany jest przez Kupuj帷ego podczas sk豉dania Zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupuj帷y.

 3. Koszty wysy趾i naliczane s zgodnie z aktualnymi cennikami i zale膨 od wagi oraz rozmiarów przesy趾i. Kupuj帷y jest informowany o kosztach wysy趾i podczas sk豉dania Zamówienia. W przypadku wysy趾i poza granice kraju koszt przesy趾i ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ci篹aru paczki i kraju przeznaczenia.

 4. Sprzedawca zobowi您uje si dostarczy Kupuj帷emu Produkty wolne od wad.

 5. Kupuj帷y zobowi您uje si do odebrania wys豉nego Produktu.

§5. REKLAMACJA 

 1. Kupuj帷y nie b璠帷y konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowi您any jest do sprawdzenia przesy趾i w obecno軼i kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodze Produktów, nale篡 sporz康zi protokó szkody, który b璠zie podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

 2. Kupuj帷emu b璠帷emu konsumentem zaleca si sprawdzenie przesy趾i, która zawiera Produkty mog帷e ulec zniszczeniu podczas transportu (np. laptopy, tablety). Niesprawdzenie przesy趾i nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji podczas odbioru przesy趾i, procedura reklamacyjna b璠zie znacznie usprawniona.

 3. W przypadku stwierdzenia, i Produkt jest wadliwy, Kupuj帷y obowi您any jest poinformowa o tym Sprzedawc w przeci庵u miesi帷a od daty stwierdzenia niezgodno軼i Produktu z Umow.

 4. Reklamacja powinna zawiera opis wady Produktu, dat jej powstania oraz 膨danie Kupuj帷ego. W celu u豉twienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udost瘼nia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacji pod adresem: www.biuropro.pl/rma.php.

 5. Do reklamowanego Produktu nale篡 do陰czy Dowód zakupu lub jego kopi.

 6. Kupuj帷y zobowi您any jest do odes豉nia reklamowanego Produktu na w豉sny koszt. W przypadku uwzgl璠nienia reklamacji koszty wysy趾i s zwracane.

 7. Reklamacje nale篡 kierowa na adres:

iCOMP.pl . Juszczyk i J. Padula Spó趾a jawna

ul. Diorowska 24

58 – 200 Dzier穎niów

 1. Je瞠li podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj uzupe軟ienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci si do sk豉daj帷ego reklamacj o jej uzupe軟ienie we wskazanym zakresie.

 2. Sprzedawca zobowi您uje si do ustosunkowania si do z這穎nej przez Kupuj帷ego reklamacji w przeci庵u 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po up造wie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnion.

 3. Nieznaczne ró積ice wynikaj帷e z indywidualnych ustawie komputera Kupuj帷ego – a w szczególno軼i monitora – nie mog by podstaw do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. GWARANCJA 

 1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym obj皻e s gwarancj, której udziela – w zale積o軼i od konkretnego Produktu – Producent b康 Sprzedawca.

 2. Szczegó造 procedury gwarancyjnej (okres, warunki oraz tryb zg豉szania roszcze) znajduj si na karcie gwarancyjnej do陰czonej do Produktu

 3. Gwarancja nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie Kupuj帷ego z tytu逝 odpowiedzialno軼i Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie okre郵onym ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   

§7. ODST·IENIE OD UMOWY

 1. Kupuj帷emu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z pó幡. zm.), przys逝guje prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powy窺ze nie przys逝guje Kupuj帷emu w nast瘼uj帷ych przypadkach:

 1. 鈍iadczenia us逝g, je瞠li Sprzedawca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod Kupuj帷ego, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odst徙ienia od umowy,

 2. umów dotycz帷ych 鈍iadcze, za które cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji Kupuj帷ego lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a krótki termin przydatno軼i do u篡cia,

 5. umów, których przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo積a zwróci ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠ów higienicznych, je瞠li po dostarczeniu opakowanie zosta這 otwarte przez Kupuj帷ego,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, za które cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzeda篡 i dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po up造wie 30 dni, a ich warto嗆 zale篡 od waha na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. umów, w których Kupuj帷y wyra幡ie 膨da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je瞠li Sprzedawca 鈍iadczy dodatkowo inne us逝gi ni te, których wykonania Kupuj帷y 膨da, lub dostarcza rzeczy inne ni cz窷ci zamienne niezb璠ne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odst徙ienia od umowy przys逝guje Kupuj帷emu w odniesieniu do dodatkowych us逝g lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li po dostarczeniu opakowanie zosta這 otwarte przez Kupuj帷ego,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

 12. umów o 鈍iadczenie us逝g w zakresie zakwaterowania, innych ni do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us逝g zwi您anych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je瞠li w zawartej umowie oznaczono dzie lub okres 鈍iadczenia us逝gi,

 13. umów o dostarczanie tre軼i cyfrowych, niezapisanych na materialnym no郾iku, je瞠li spe軟ianie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡 zgod Kupuj帷ego przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawc o utracie prawa odst徙ienia od umowy.

 1. Do skutecznego odst徙ienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy z這瞠nie pisemnego o鈍iadczenia przez Kupuj帷ego drog mailow lub pocztow, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesy趾i. Wzór o鈍iadczenia zawiera Za陰cznik nr 1.

 2. Kupuj帷y, odst瘼uj帷 od umowy, zobowi您any jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopi w terminie 14 dni od daty z這瞠nia odst徙ienia.

 3. Koszty wysy趾i zwracanego Produktu ponosi Kupuj帷y.

 4. Kupuj帷y ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i Produktu b璠帷e wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj帷y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysy趾i Produktu do Kupuj帷ego niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Kupuj帷y, chyba 瞠 Kupuj帷y wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.

 7. W przypadku gdy Kupuj帷y wybra inny ni najta雟zy zwyk造 sposób przesy趾i dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowi您any do zwrotu Kupuj帷emu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwroty Produktów wysy豉ne na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie b璠 przyjmowane.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje si do Kupuj帷ych nie b璠帷ych konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z pó幡. zm.) tj. osób dokonuj帷ych czynno軼i prawnych zwi您anych bezpo鈔ednio z prowadzon przez nich dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Kupuj帷y, wype軟iaj帷 Formularz zamówienia, proszony jest o wyra瞠nie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawc, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Dane osobowe s przetwarzane przez Sprzedawc wy陰cznie w celu 鈍iadczenia us逝g, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Dane osobowe Kupuj帷ego nie b璠 ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyra幡ej zgody.

 4. Kupuj帷y ma mo磧iwo嗆 dost瘼u do dotycz帷ych go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usuni璚ia z bazy Sprzedawcy.

 5. Szczegó這we informacje dotycz帷e ochrony danych osobowych Kupuj帷ego znajduj si w dokumencie Polityka prywatno軼i sklepu internetowego www.biuropro.pl/.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdj璚ia Produktów oraz pozosta貫 materia造 (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.biuropro.pl s w豉sno軼i Sprzedawcy lub zosta造 u篡te przez niego za zgod osób trzecich, posiadaj帷ych do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdj耩 i innych materiaów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.biuropro.pl w tym ich udost瘼nianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadaj帷ej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania si równie zewn皻rznym podmiotom pobierania zdj耩 ze strony Sklepu internetowego www.biuropro.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powy瞠j materiaów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przys逝guj prawa autorskie jest niezgodne z prawem i mo瞠 stanowi podstaw do wszcz璚ia post瘼owania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczaj帷ym si tego procederu.

   

§10. POSTANOWIENIA KO哸OWE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ogranicze w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalno軼i. Jednocze郾ie Sprzedawca zobowi您uje si do do這瞠nia wszelkich stara, by wspomniane przerwy odbywa造 si w godzinach nocnych i trwa造 jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodz w 篡cie w momencie wyra幡ie wskazanym przez Sprzedawc, nie wcze郾iej jednak ni po 7 dniach od ich og這szenia. Zamówienia z這穎ne przed wej軼iem w 篡cie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, b璠 realizowane na zasadach obowi您uj帷ych w momencie ich sk豉dania.

 3. Zwroty Produktów w przypadku post瘼owania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w zwi您ku z odst徙ieniem od umowy, wysy豉ne na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie b璠 przyjmowane.

 4. Wszelkie spory mi璠zy Stronami rozstrzygane b璠 w sposób polubowny lub w obecno軼i niezale積ego i bezstronnego mediatora. Jednak瞠 w przypadku braku mo磧iwo軼i polubownego rozwi您ania sporu w tym za po鈔ednictwem mediacji, w豉軼iwo嗆 S康u okre郵ana b璠zie wed逝g przepisów powszechnie obowi您uj帷ych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa polskiego, w szczególno軼i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne w豉軼iwe.

 6. Regulamin obowi您uje od dnia 25.12.2014 roku.

   


W koszyku: 0 produkt闚
Suma koszyka: 0 zcertyfikat on-line wiarygodna firma

certyfikat on-line wiarygodna firma